Algemene voorwaarden, klachten en privacy

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. KLAR Slachtofferadvocatuur: de eenmanszaak KLAR Slachtofferadvocatuur.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan KLAR Slachtofferadvocatuur tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever aan het kantoor of de advocaat opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
 4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.
 5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, documenten, etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten.
 6. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt.
 7. Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de Verordening op de advocatuur, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 8. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 9. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
 10. Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 – Rechtsvorm en bereikbaarheid

 1. KLAR Slachtofferadvocatuur (‘het kantoor’) is naar Nederlands recht gedreven eenmanszaak door mevrouw mr. R.S.J. Hoogstraaten, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76193608. De eenmanszaak stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime van het De eenmanszaak heeft zowel een advies- als een procespraktijk.
 2. KLAR Slachtofferadvocatuur is bij de Belastingdienst geregistreerd (BTW nummer: NL003061965B88).
 3. De bij KLAR Slachtofferadvocatuur aangesloten advocaat mevrouw mr. R.S.J. Hoogstraaten is als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94, 25 96 XM Den Haag, te bereiken via telefoonnummer 070 – 335 35 35, of per e-mail via info@advocatenorde.nl.

Artikel 3 – Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen KLAR Slachtofferadvocatuur en de opdrachtgever, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en gewijzigde opdrachten.
 3. De algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor KLAR Slachtofferadvocatuur werkzaam zijn of waren.
 4. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door KLAR Slachtofferadvocatuur is aanvaard.
 2. Alle door KLAR Slachtofferadvocatuur aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht (uitsluitend gesloten) met mevrouw mr. R.S.J. Hoogstraaten.
 3. KLAR Slachtofferadvocatuur aanvaardt opdrachten, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en gewijzigde opdrachten, alleen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door KLAR Slachtofferadvocatuur ten behoeve van de opdrachtgever.
 5. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door KLAR Slachtofferadvocatuur aan de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever aanvaardt het gegeven dat KLAR Slachtofferadvocatuur de wettelijke en door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van de praktijk dient te respecteren.
 3. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Indien KLAR Slachtofferadvocatuur dit nuttig of noodzakelijk acht, is KLAR Slachtofferadvocatuur steeds bevoegd zich bij het verrichten van de werkzaamheden te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden of een deel ervan te laten uitvoeren door derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, fiscalisten, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners). KLAR Slachtofferadvocatuur zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KLAR Slachtofferadvocatuur is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Opdrachten aan KLAR Slachtofferadvocatuur leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.
 6. Met KLAR Slachtofferadvocatuur in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 7. KLAR Slachtofferadvocatuur heeft de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen indien de advocaat wegens gewichtige redenen en/of op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan KLAR Slachtofferadvocatuur aangeeft, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan KLAR Slachtofferadvocatuur ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft KLAR Slachtofferadvocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zullen opdrachten, behoudens gesubsidieerde rechtsbijstand, op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van KLAR Slachtofferadvocatuur worden uitgevoerd. Over het aldus verkregen bedrag zal BTW worden berekend. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang, kan van voornoemde gebruikelijke tarieven in overleg met de cliënt worden afgeweken.
 2. KLAR Slachtofferadvocatuur behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 3. Naast het honorarium zal KLAR Slachtofferadvocatuur verschotten en andere kosten die de werkzaamheden met zich mee brengen aan de opdrachtgever doorberekenen. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door KLAR Slachtofferadvocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van externe deskundigen, reis- en verblijfskosten, kosten van vertalingen, uittreksels, etc).
 4. Behoudens voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere aanspraak worden honorarium en kosten door middel van tussentijdse declaraties aan de opdrachtgever in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt. Dit laat de mogelijkheid onverlet dat aan de opdrachtgever op andere tijdstippen declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte onkosten. Een tussentijdse declaratie of een einddeclaratie gaat altijd vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen.
 5. KLAR Slachtofferadvocatuur kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen of voortgezet. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de (eind)declaratie.
 6. KLAR Slachtofferadvocatuur kan met de opdrachtgever ook een totaalprijs afspreken, dit wordt dan uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst van opdracht vermeld.

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (= in beginsel het jaar van aanvraag minus twee).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel kan uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de opdrachtgever wijzigt is de opdrachtgever gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax, internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen in zaken die door de kantonrechter van de rechtbank worden behandeld vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend.
 6. Indien de Raad voor Rechtsbijstand de toevoegingsaanvraag afwijst of intrekt is de opdrachtgever het honorarium van de advocaat, verschotten en andere kosten die de werkzaamheden met zich mee brengen verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel.

Artikel 9 – Betaling

 1. Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.
 3. Declaraties van KLAR Slachtofferadvocatuur zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep tot opschorting of verrekening aan de opdrachtgever wordt toegestaan.
 4. Opdrachtgever is in dat geval met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 5. KLAR Slachtofferadvocatuur is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van KLAR Slachtofferadvocatuur kan leiden. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en KLAR Slachtofferadvocatuur tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of ten kantore van KLAR Slachtofferadvocatuur door middel van een wettig betaalmiddel.
 7. Indien de opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien KLAR Slachtofferadvocatuur instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 8. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 11 – Derdengelden

 1. KLAR Slachtofferadvocatuur neemt geen derdengelden in ontvangst en is derhalve op grond van artikel 6.21 tweede lid van de Voda vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.
 2. KLAR Slachtofferadvocatuur heeft gelet op artikel 11 onder a geen Stichting Beheer Derdengelden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. KLAR Slachtofferadvocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. KLAR Slachtofferadvocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van de opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart KLAR Slachtofferadvocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door KLAR Slachtofferadvocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever is gehouden aan KLAR Slachtofferadvocatuur te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 4. KLAR Slachtofferadvocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden. Ingeval de door KLAR Slachtofferadvocatuur in het kader van de werkzaamheden ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is KLAR Slachtofferadvocatuur gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of -uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 5. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van KLAR Slachtofferadvocatuur beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 6. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen of geen volledige uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, en KLAR Slachtofferadvocatuur ondanks de onder f vermelde aansprakelijkheidsbeperking in beginsel nog enige betalingsverplichting zou hebben, is de aansprakelijkheid van KLAR Slachtofferadvocatuur jegens opdrachtgever alsdan beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van KLAR Slachtofferadvocatuur strekken ook ten gunste van al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor KLAR Slachtofferadvocatuur werkzaam zijn of waren.
 8. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij KLAR Slachtofferadvocatuur binnen zes (6) maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 9. KLAR Slachtofferadvocatuur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan KLAR Slachtofferadvocatuur de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
 10. Hoewel aan de inhoud van de website klar-slachtofferadvocatuur.nl grote zorg is besteed, aanvaardt KLAR Slachtofferadvocatuur geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid daarvan. Gegevens op deze internetsite zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De gegevens zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor handelingen/acties die zijn gebaseerd op gegevens, ontleend aan de website van KLAR Slachtofferadvocatuur.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens KLAR Slachtofferadvocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 14 – Archivering

Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken uiterlijk na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten, worden aangeboden. Het betreffende dossier wordt gedurende zeven jaar na datum van sluiting bewaard, waarna KLAR Slachtofferadvocatuur het recht heeft het dossier te vernietigen.

Artikel 15 – Kantoorklachtenregeling

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de opdrachtgever. Het kantoor en de daaraan verbonden advocaten dragen zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling die in dit artikel zijn genoemd. De kantoorklachtenregeling is ook van toepassing voor alle werkzaamheden die zijn verricht door onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.
 2. De behandelend advocaat wijst de opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 3. Het indienen van een officiële klacht geschiedt schriftelijk, door het adresseren van een klachtenbrief aan “de klachtenfunctionaris van KLAR Slachtofferadvocatuur”, Zwartendijk 52 (2671 LL) te Naaldwijk.
 4. Indien het kantoor wordt benaderd met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. M.P de Klerk, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 5. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen, dit al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 6. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris behandelt de klacht binnen vier weken na ontvangst of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 7. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 8. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 9. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 10. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 11. Klachten als bedoeld in artikel 1 sub h van deze algemene voorwaarden die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 16 – Geschillencommissie Advocatuur Consumenten

 1. Indien de klager en de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van de klacht kunnen komen, kan de opdrachtgever zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten voor een bindende uitspraak.
 2. De klager kan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten door zich schriftelijk tot deze organisatie te wenden.
 3. Is de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten niet bevoegd, dan kan de klager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Dient de klager een klacht in bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten, dan is het Reglement Geschillencommissie Advocatuur Consumenten van toepassing.
 5. KLAR Slachtofferadvocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso aan de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten voorleggen.
 6. Artikel 12 van deze algemene voorwaarden is onverlet van toepassing.

Artikel 17 – Nietig / vernietigbaar beding

De advocaat komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en KLAR Slachtofferadvocatuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen – naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure – uitsluitend worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 19 – Privacyverklaring

 1. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing.
 2. Gegevensverwerking is het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en wissen/vernietigen van uw gegevens.
 3. KLAR Slachtofferadvocatuur verwerkt uw gegevens uitsluitend met als doel om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.
 4. KLAR Slachtofferadvocatuur verwerkt gegevens van potentiële cliënten, wederpartijen, advocaten en gemachtigden van wederpartijen, deurwaarders, medewerkers, stagiaires en deskundigen.
 5. KLAR Slachtofferadvocatuur verwerkt in ieder geval naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummers, BSN, Emailadressen, bankrekeningnummer, strafrechtelijke gegevens en medische gegevens.
 6. KLAR Slachtofferadvocatuur verwerkt alleen de minimaal nodige gegevens.
 7. Indien u als cliënt een overeenkomst van opdracht met KLAR Slachtofferadvocatuur sluit, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor het doel zoals dit in de overeenkomst van opdracht omschreven staat.
 8. Indien u als medewerker of stagiair een arbeidsovereenkomst met KLAR Slachtofferadvocatuur sluit, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor de correct afhandeling van uw dienstverband of stage.
 9. KLAR Slachtofferadvocatuur maakt zelfstandig de afweging om bepaalde gegevens van u te delen met derden.
 10. KLAR Slachtofferadvocatuur heeft de wettelijke plicht om de dossiers voor een termijn van maximaal 20 jaar te bewaren, ook nadat de zaak is geëindigd.
 11. KLAR Slachtofferadvocatuur verwerkt en gebruikt uw gegevens niet meer als er geen lopende zaken meer in behandeling zijn.
 12. De opdrachtgever kan te allen tijde aan KLAR Slachtofferadvocatuur een schriftelijk verzoek doen om zijn/haar gegevens in te mogen zien of te wijzigen.
 13. De opdrachtgever kan te allen tijde aan KLAR Slachtofferadvocatuur een schriftelijk verzoek doen om zijn/haar gegevens over te dragen aan een derde.
 14. De opdrachtgever kan te allen tijde aan KLAR Slachtofferadvocatuur een schriftelijke verzoek doen om zijn/haar gegevens te verwijderen.